Zakon o detektivskoj delatnosti Seguridad Beograd

Zakon o detektivskoj delatnosti


("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018)


I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se rad pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koji vrše poslove iz oblasti delatnosti pružanja detektivskih usluga (u daljem tekstu: detektivska delatnost), uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom.

Član 2

Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno fizička lica koja se zapošljavaju radi obavljanja detektivskih poslova ne mogu vršiti poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa i primenjivati operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi vrše, odnosno primenjuju na osnovu posebnih propisa.

Član 3

Pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) detektivska delatnost je delatnost razvrstana u oblast administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, u granu i grupu istražnih delatnosti, koja obuhvata istražne i detektivske usluge i aktivnosti svih privatnih istražitelja bez obzira na to za koga i šta istražuju (detektivski poslovi). Istražne i detektivske usluge su poslovi prikupljanja, obrade podataka i prenosa informacija u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, od strane pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost kao rukovalaca i zaposlenih detektiva kao obrađivača;

2) pravno lice za detektivsku delatnost je privredno društvo koje obavlja detektivsku delatnost pod uslovima iz ovog zakona i registrovano je u skladu s propisima;

3) detektiv je fizičko lice koje je zaposleno u pravnom licu za detektivsku delatnost i koje ima licencu za obavljanje detektivskih poslova, pod uslovima iz ovog zakona;

4) samostalni detektiv je detektiv koji samostalno obavlja detektivsku delatnost pod uslovima iz ovog zakona i registrovan je u skladu sa propisima kao preduzetnik (u daljem tekstu: preduzetnik za detektivsku delatnost);

5) licenca je:

(1) rešenje kojim se pravnim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti;

(2) rešenje kojim se fizičkim licima koja ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava vršenje detektivskih poslova;

6) legitimacija je javna isprava za legitimisanje lica koja vrše detektivske poslove;

7) podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice ili svrhu obrade, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (papir, traka, film, elektronski medij i sl), po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije (neposredno, slušanjem, gledanjem i sl, odnosno posredno, uvidom u dokument u kojem je informacija sadržana i sl), ili bez obzira na drugo svojstvo informacije;

8) obrada podataka je svaka radnja preduzeta u vezi s podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način;

9) rukovalac podataka je pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost ili fizičko ili drugo pravno lice, odnosno organ vlasti koje obrađuje podatke;

10) zbirka podataka je skup podataka koji se automatizovano ili neautomatizovano vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, nezavisno od načina na koji su pohranjeni i mesta gde se čuvaju;

11) korisnik podataka je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji je zakonom, ugovorom sa rukovaocem ili po pristanku lica ovlašćen da koristi podatke;

12) obrađivač podataka je detektiv ili pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost i kome rukovalac na osnovu zakona ili ugovora poverava određene poslove u vezi sa obradom;

13) bezbednosna provera predstavlja skup mera i radnji kojima se utvrđuje postojanje ili nepostojanje bezbednosne smetnje, koju u skladu sa Zakonom o policiji vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova;

14) bezbednosna smetnja je činjenica koja onemogućava izdavanje licence za vršenje detektivskih poslova i ona postoji:

(1) ako je lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora ili se protiv njega vodi postupak za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, odnosno ako mu je pravnosnažnom presudom izrečena mera bezbednosti: zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana ili obavezno lečenje alkoholičara, za vreme na koje je mera izrečena,

(2) ako je pravnosnažno kažnjavano u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i prekršaje propisane zakonom kojim se uređuje oružje i municija, odnosno ako mu je pravnosnažnom presudom izrečena zaštitna mera: zabrane vršenja određenih delatnosti ili zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove, obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci i obavezno psihijatrijsko lečenje za vreme na koje je mera izrečena,

(3) ako je na osnovu bezbednosne provere u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, utvrđeno da lice svojim ponašanjem, navikama i sklonostima ukazuje da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju jednako rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu i odnose se podjednako na muški i ženski rod.


II DETEKTIVSKA DELATNOST

1. Uslovi za obavljanje detektivske delatnosti

Član 4

Detektivsku delatnost mogu da obavljaju pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, a detektivske poslove može obavljati detektiv, ako imaju licencu za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova izdatu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

a) Licenca pravnih lica i preduzetnika

Član 5

Licenca za obavljanje detektivske delatnosti može se izdati pravnom licu koje:

1) je upisano u registar privrednih subjekata u Republici Srbiji, sa odgovarajućom šifrom delatnosti;

2) ima akt o sistematizaciji radnih mesta, sa opisom poslova i ovlašćenjima zaposlenih za svako radno mesto;

3) ima najmanje dva zaposlena detektiva;

4) ima odgovarajući poslovni prostor;

5) ima odgovorno lice u pravnom licu:

(1) koje je državljanin Republike Srbije,

(2) koje je punoletno,

(3) koje ima visoko obrazovanje,

(4) koje je prošlo bezbednosnu proveru u skladu sa ovim zakonom.

Preduzetniku će se izdati licenca za obavljanje detektivske delatnosti ako ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1), 2) i 4) ovog člana i koji ima licencu iz člana 6. ovog zakona.

b) Licenca fizičkih lica

Član 6

Licenca za vršenje detektivskih poslova može se izdati fizičkom licu:

1) koje je državljanin Republike Srbije;

1a) koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

2) koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine;

3) koje je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

4) koje je psihofizički sposobno za obavljanje detektivskih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

5) koje je savladalo program obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova;

6) koje je položilo stručni ispit za detektiva pred komisijom Ministarstva.

Smatra se da lice koje ima pet godina radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima odbrane, bezbednosno-obaveštajnim, na sudijskoj i tužilačkoj funkciji, kao i na stručnim poslovima u sudu ili javnom tužilaštvu, ispunjava uslov iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

Član 7

Način sprovođenja obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, program te obuke i osposobljavanja, način polaganja stručnog ispita za detektiva propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar). Troškove sprovođenja obuke i osposobljavanja snosi lice koje polaže stručni ispit i iste uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije propisan za uplatu javnih prihoda.

v) Poslovne prostorije

Član 8

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost mora posedovati odgovarajući prostor koji je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa. Za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost mora da obezbedi kasu ili sef, u skladu sa propisima o tajnosti podataka. Bliže uslove o poslovnom prostoru i fizičko-tehničkim merama za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija propisuje ministar.

2. Izdavanje i oduzimanje licence

Član 9

Zahtev za izdavanje licence podnosi se nadležnoj policijskoj upravi po mestu sedišta pravnog lica i preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica. Uz zahtev se prilažu akti, uverenja, potvrde, izvodi, odnosno javne isprave kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 5. i 6. ovog zakona, a o kojima se ne vodi službena evidencija. Licenca važi pet godina. Licu kome istekne važenje licence, na njegov zahtev, izdaje se nova licenca pod uslovima za izdavanje licence utvrđenim ovim zakonom. Zahtev za izdavanje nove licence može se podneti najranije 45 dana pre isteka važeće licence.

O zahtevu se odlučuje rešenjem. Rešenjem će se odbiti zahtev za izdavanje licence pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu ako ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Pravnom licu ili preduzetniku za detektivsku delatnost će se rešenjem oduzeti licenca ako:

1) prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka;

2) ne počne da obavlja detektivsku delatnost u roku od tri meseca od dana konačnosti rešenja kojim se dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti (licenca) ili prestane da obavlja detektivsku delatnost.

Detektivu će se rešenjem oduzeti licenca ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.

Na rešenje iz st. 6-9. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana obaveštavanja o donetom rešenju.

Žalba na rešenje kojim se oduzima licenca ne odlaže izvršenje rešenja. Pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je da u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja delatnosti ili gašenja pravnog lica i preduzetnika, ili promene bilo kojeg od uslova iz člana 5. ovog zakona, obavesti nadležnu policijsku upravu o nastaloj promeni.


III OVLAŠĆENJA I NAČIN VRŠENJA POSLOVA DETEKTIVA

1. Obrada podataka

Član 10

Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv može obrađivati podatke o:

1) nestalim licima ili licima koja se kriju u cilju izbegavanja krivičnog, prekršajnog ili drugog gonjenja;

2) licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu;

3) licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluge, sa ili bez izazivanja štetnih posledica;

4) predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni;

5) uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika;

6) zaštiti intelektualne i industrijske svojine;

7) kandidatima za zapošljavanje - i to one podatke za čije prikupljanje je ovlašćen poslodavac, uz pisani pristanak kandidata;

8) krivičnim delima koja se gone po privatnoj tužbi i o učiniocima ovih krivičnih dela;

9) povredama radnih obaveza ili radne discipline.

Prilikom obrade podataka, detektivu je zabranjeno da ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa.

Član 11

Način prikupljanja podataka u toku vršenja detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova, mora biti u skladu sa ovim zakonom i drugim važećim propisima o vođenju postupaka i zaštiti podataka o ličnosti, kao i da podaci moraju biti prikupljeni u svrhu izvršenja ugovora. Rukovaoci zbirki ličnih podataka prikupljenih u vršenju detektivskih poslova u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, su pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost, odnosno detektiv zaposlen kod pravnih lica i preduzetnika.

Prilikom obavljanja detektivskih poslova detektiv dokumentuje podatke: zapisnikom, zabeleškom, pisanim izveštajem, poligramom lica koje je dobrovoljno pristalo na poligrafisanje i fotografijom. Zapisnik se sastavlja kada postoji potreba za dokumentovanjem obaveštenja i podataka koje je detektiv prikupio pojedinom radnjom u obavljanju ugovorenog posla. Zabeleška se sastavlja kada postoji potreba za dokumentovanjem obaveštenja i podataka prikupljenih izjavom osobe koja ne želi da potpiše zapisnik.

Detektiv sva obaveštenja i podatke koje je prikupio obavljanjem ugovorenog posla, ako su oni u okviru ugovorenog posla, dostavlja stranci pisanim izveštajem. Pravno lice i preduzetnik dužni su da kopiju pisanog izveštaja detektiva čuvaju najmanje pet godina od dana predavanja stranci.

2. Ugovor

Član 12

Detektivska delatnost, odnosno detektivski poslovi mogu se vršiti samo na osnovu i u okviru ugovora zaključenog u pisanoj formi između pravnog lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnika za detektivsku delatnost i korisnika usluga.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, mora da sadrži:

1) jasno određenu svrhu obrade podataka sa obrazloženjem;

2) izvore prikupljanja podataka - od lica na koje se odnose, od organa koji su zakonom ovlašćeni za njihovo prikupljanje, odnosno od drugih lica;

3) način korišćenja podataka;

4) vrstu i stepen tajnosti podataka;

5) rok čuvanja i upotrebe podataka;

6) mere zaštite podataka.

Nakon zaključenja ugovora korisnik usluga daje pravnom licu za detektivsku delatnost, odnosno preduzetniku za detektivsku delatnost pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga. Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je da odbije zaključenje ugovora o pružanju usluge ako se zahtev korisnika usluge odnosi na vršenje poslova koji nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima drugih korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor, drugim zakonima i javnom moralu.

3. Legitimacija

Član 13

Detektiv prilikom vršenja poslova mora nositi legitimaciju i ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga koje mu je dao korisnik usluga, i dati ih na uvid ovlašćenim policijskim službenicima na njihov zahtev.

Detektivsku legitimaciju izdaje Ministarstvo, na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost. Zahtev se podnosi nadležnoj policijskoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa detektivom, odnosno od dana obaveštavanja o licenci koja se izdaje preduzetniku koji samostalno obavlja detektivsku delatnost.

Detektiv je dužan da vrati legitimaciju Ministarstvu u roku od osam dana od:

1) dana prestanka radnog odnosa;

2) dana raspoređivanja na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja;

3) dana prestanka važenja licence odnosno obaveštavanja o rešenju o oduzimanju licence;

4) dana brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata.

Pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost dužni su da, u roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 4. tač. 1), 2) i 4) ovog člana obaveste nadležnu policijsku upravu.

Član 14

Sadržinu, izgled i način upotrebe detektivske legitimacije propisuje ministar. Za izdavanje detektivske legitimacije plaća se taksa.

4. Vatreno oružje

Član 15

Detektiv može dobiti dozvolu za nošenje ličnog oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oružje i municija. Pravna lica za detektivsku delatnost ne mogu, u smislu zakona o oružju i municiji, posedovati oružje.

Član 16

Detektiv može prilikom vršenja poslova da upotrebi fizičku snagu, gasni sprej i vatreno oružje isključivo u svrhu zaštite sopstvenog života i telesnog integriteta, samo ako na drugi način ne može da odbije istovremeni neposredni protivpravni napad. Prilikom upotrebe ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, detektiv je dužan da se pridržava principa zakonitosti, proporcionalnosti i da deluje sa što manje štetnih posledica po lice.

Detektiv je dužan da pruži prvu pomoć licu koje je povredio upotrebom fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, kao i da o povredi odmah obavesti lekarsku službu. O upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja, detektiv, pravno lice za detektivsku delatnost ili preduzetnik za detektivsku delatnost odmah obaveštava policiju.

Izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja detektiv u roku od 12 časova dostavlja odgovornom licu u pravnom licu za detektivsku delatnost odnosno preduzetniku.

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah evidentira u evidenciji koju vodi u skladu sa ovim zakonom i na zahtev je dostavlja policiji ili nadležnom javnom tužiocu.

5. Način prikupljanja i obrade podataka

Član 17

Detektiv može prikupljati i obrađivati podatke o drugim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Detektiv je dužan da licu od koga prikuplja podatke, na njegov zahtev, pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla. Obrada bez pristanka je dozvoljena u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 18

Detektiv koji je u toku vršenja posla saznao za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti dužan je da o saznanju odmah obavesti policiju ili nadležnog javnog tužioca.

Član 19

Na zahtev ovlašćenog policijskog službenika, pravno lice ili preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je omogućiti uvid u sve evidencije predviđene ovim zakonom i dokaze sa kojima raspolaže kada za to postoji odluka nadležnog suda, a bez odluke suda dokaze i predmete koji se mogu oduzeti kao predmeti krivičnog dela u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak. Ovlašćeni policijski službenik o izvršenom uvidu sačinjava zapisnik.

PRIVATNI DETEKTIV

Da li privatni detektivi imaju policijska ovlašćenja?

Pitanje policijskih ovlašćenja privatnih detektiva često budi radoznalost ali i zabrinutost. U savremenom društvu gde su privatnost i sigurnost ključni, važno je razumeti granice i prava privatnih detektiva u odnosu na policijske snage. U ovom postu rešavamo mit da li privatni detektivi imaju policijska...

Član 20

Organ državne uprave, pravno lice koje na osnovu javnih ovlašćenja vodi određene evidencije ili drugi rukovaoci zbirkom podataka detektivu, na obrazložen pisani zahtev, daju podatke o:

1) boravištima i prebivalištima lica;

2) vlasnicima motornih vozila i plovila;

3) polisama osiguranja;

4) vlasnicima nepokretnosti;

5) penzijskom i invalidskom osiguranju;

6) podacima iz sudskih spisa u slučajevima kada na to pravo ima korisnik usluga;

7) podacima iz državnih arhiva.

Zahtev za davanje podataka iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

1) naziv, ime, sedište i adresu pravnog lica i preduzetnika za detektivsku delatnost;

2) vrstu traženih podataka;

3) datum započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka;

4) svrhu obrade (obrazloženje);

5) pravni osnov obrade (ovlašćenje korisnika usluge);

6) naziv, ime, sedište i adresu korisnika usluge.

Organ, pravno lice i drugi rukovaoci iz stava 1. ovog člana dužni su da odbiju davanje podataka koji su, na osnovu propisa o tajnosti podataka, određeni kao tajni.

Član 21

Detektiv može, putem sredstava javnog informisanja, objavljivati fotografije nestalih lica i predmeta, nuditi nagrade za dobijanje podataka, informacija i dokaza.


IV NADZOR, EVIDENCIJE I ZAŠTITA PODATAKA

1. Nadzor

Član 22

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo. Policijski službenici prilikom vršenja nadzora ovlašćeni su da pregledaju opšta akta i poslovne knjige, evidencije, prostorije i prostor u kojem se vrše detektivski poslovi, traže obaveštenja, nalažu mere u cilju primene propisa, i po potrebi, sprovode i druge radnje kojima se ostvaruje neposredan i nenajavljen uvid u vršenje detektivskih poslova. Kod nalaganja mere iz stava 2. ovog člana policijski službenik će pravnom licu za detektivsku delatnost, preduzetniku za detektivsku delatnost, odnosno detektivu (u daljem tekstu: nadzirani subjekat), odrediti meru koja je blaža, ako se tom merom postiže svrha radi koje se mera određuje.

Nadzirani subjekat dužan je da policijskom službeniku omogući vršenje nadzora, stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i da da sve potrebne podatke i obaveštenja. U toku nadzora policijski službenici mogu, uz potvrdu, privremeno oduzeti poslovne knjige, evidencije, drugu dokumentaciju ili isprave koje mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom i krivičnom postupku.

Član 23

Policijski službenik sačinjava zapisnik o obavljenom nadzoru. U zapisnik se unosi nalaz činjeničnog stanja sa opisom utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, predlog mera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu, rok za postupanje po predloženim merama i rok za dostavljanje izveštaja o preduzetim merama. Zapisnik se po pravilu sačinjava u službenim prostorijama Ministarstva najkasnije u roku od tri dana od dana izvršenog nadzora. Odgovorno lice u pravnom licu, preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv, ima pravo da stavi primedbe u pisanom obliku na zapisnik o obavljenom nadzoru u roku od tri dana od dana obaveštavanja o zapisniku. Ako se zapisnik sastavlja na mestu i u toku obavljanja nadzora primedbe se stavljaju istovremeno sa sačinjavanjem zapisnika.

Primedbe na zapisnik, odnosno izjava nadziranog subjekta da nema primedbi, unose se u zapisnik.

Ovlašćeni policijski službenik dužan je da razmotri primedbe na zapisnik o obavljenom nadzoru i da, prema potrebi, dopuni radnje na koje se primedbe odnose, odnosno da izmeni ili odustane od predložene mere. O primedbama na zapisnik ovlašćeni policijski službenik ne odlučuje posebno, već ih ceni sve zajedno, i svaku posebno, u obrazloženju rešenja donetog u predmetu nadzora.

Član 24

Ako nadzirani subjekat u ostavljenom roku nije otklonio zapisnikom utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti i nedostatke, policijski službenik dužan je da donese rešenje kojim se nalažu mere i određuje rok za njihovo otklanjanje. Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se ako se u ponovnom nadzoru utvrdi da nezakonitosti, nepravilnosti i nedostaci nisu otklonjeni u roku od osam dana od dana izvršenog nadzora. Rešenjem iz stava 1. ovog člana može se, zavisno od predmeta nadzora i prirode utvrđenih nezakonitosti i nedostataka u radu:

1) naložiti preduzimanje odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu u roku koji ne može biti duži od 30 dana;

2) zabraniti nadziranom subjektu obavljanje detektivske delatnosti u periodu do 60 dana ako delatnost vrši bez licence ili ako za vršenje detektivskih poslova angažuje fizička lica bez licence.

Rešenje iz stava 3. tačka 2) ovog člana donosi se bez odlaganja, odnosno bez prethodnog predlaganja mere u smislu člana 23. stav 2. ovog zakona.

Nadzirani subjekat kome je privremeno zabranjeno obavljanje delatnosti može nastaviti sa obavljanjem delatnosti tek kada organ koji je doneo rešenje izvrši nadzor i utvrdi da su nedostaci otklonjeni.

Član 25

Protiv rešenja iz člana 24. ovog zakona može se izjaviti žalba ministru.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

2. Stručni savet za unapređenje detektivske delatnosti

Član 26

Ministar, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna uprava, radi praćenja oblasti detektivske delatnosti, unapređenja obavljanja poslova u toj oblasti u skladu sa novim standardima i ostvarivanja saradnje sa udruženjima pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost i detektiva rešenjem osniva posebnu radnu grupu - Stručni savet za unapređenje detektivske delatnosti. Registrovana udruženja pravnih lica i preduzetnika za detektivsku delatnost i detektiva, iz reda svojih članova predlažu ministru kandidata za člana Stručnog saveta za unapređenje detektivske delatnosti.

3. Evidencije

Član 27

(Brisan)

Član 28

Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode evidencije:

1) o zaposlenim detektivima, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) ime, prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta/boravišta, stručnu spremu detektiva,

(3) datum zaključenja ugovora o radu, datum prijave na obavezno socijalno osiguranje, vrstu radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa i odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja,

(4) podatke nadležnog zdravstvenog organa o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova detektivske delatnosti i datumu kada je izdato uverenje;

2) o zaključenim ugovorima sa korisnicima, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) predmet i osnov ugovora, podatke o korisniku usluga (naziv, sedište, PIB i matični broj pravnog lica i preduzetnika, ime, prezime, adresa i JMBG fizičkog lica), datum zaključenja ugovora i datum prestanka ugovora,

(3) broj i datum izdatog ovlašćenja za vršenje ugovornih usluga;

3) o primenjenim ovlašćenjima upotrebe fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja zaposlenih detektiva, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) ime i prezime detektiva koji je upotrebio sredstvo prinude,

(3) datum, vreme i mesto upotrebe sredstva prinude,

(4) ime, prezime, nadimak lica prema kome je upotrebljeno sredstvo prinude ako je takav podatak poznat,

(5) naziv sredstva prinude koje je upotrebljeno,

(6) detaljan opis događaja (način izvršenog napada, način upotrebe sredstava prinude i kada se prestalo sa upotrebom sredstva prinude),

(7) podatke o vrsti i stepenu telesnih povreda lica i detektiva,

(8) podatke o vremenu i mestu pružanja medicinske pomoći povređenima,

(9) podatke o vremenu kada je obaveštena policija,

(10) ime, prezime, adresa i brojevi ličnih karata svedoka događaja,

(11) datum, čas i minut podnošenja izveštaja i datum i vreme dostavljanja izveštaja policiji odnosno nadležnom tužilaštvu na njihov zahtev;

4) o zbirkama ličnih podataka, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) naziv zbirke podataka, datum, osnov uspostavljanja zbirke podataka,

(3) ime i prezime rukovaoca zbirkom podataka, njegovu adresu prebivališta ili boravišta i broj telefona,

(4) način vođenja i korišćenja zbirke podataka,

(5) način čuvanja podataka,

(6) datum predaje podataka korisniku ili brisanja podataka, zapisnike o predaji ili zapisnike o brisanju ili uništenju podataka.

Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se ažurno i čuvaju se trajno.


Član 29

Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost nisu dužni da obrazuju i vode evidencije iz člana 28. stav 1. tačka 4) ovog zakona, odnosno da vrše obradu podataka:

1) koji se obrađuju isključivo u porodične i druge lične potrebe;

2) koji se obrađuju radi vođenja registara čije je vođenje zakonom propisano;

3) za zbirku podataka koju čine samo javno objavljeni podaci;

4) koji se odnose na lice čiji identitet nije određen, a rukovalac, obrađivač, odnosno korisnik nije ovlašćen da identitet odredi.

Evidenciju iz člana 28. stav 1. tačka 4) ovog zakona pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

4. Zaštita podataka

Član 30

Podaci koji su prikupljeni u vršenju detektivske delatnosti, odnosno poslova mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako je drugačije propisano. Ako je zbirka podataka uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pismenom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pismenog pristanka pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost obavezni su da podatke predaju korisniku ili ih brišu u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, a druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme, unište u roku od osam dana.

Član 31

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost, kao i zaposleni detektiv dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u vršenju poslova, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno. Obaveza iz stava 1. ovog člana traje i po prestanku obavljanja delatnosti pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost, odnosno po prestanku radnog odnosa detektiva.

Član 32

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost dužni su da zaključene ugovore sa korisnikom čuvaju pet godina.


V KAZNENE ODREDBE

Član 33

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako vrši poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa ili primenjuje operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi primenjuju na osnovu posebnih propisa (član 2);

2) ako obavlja detektivsku delatnost, a nema licencu za obavljanje detektivske delatnosti izdatu od strane Ministarstva ili za vršenje detektivskih poslova angažuje fizičko lice bez licence (član 4);

3) ako o nastaloj promeni ne obavesti ili neblagovremeno obavesti nadležnu policijsku upravu (član 9. stav 12);

4) ako obrađuje podatke koji nisu utvrđeni kao podaci koje može da obrađuje (član 10. stav 1);

5) ako kopiju pisanog izveštaja ne čuva najmanje pet godina od dana predavanja stranci (član 11. stav 7);

6) ako vrši detektivsku delatnost ili angažuje detektiva da vrši detektivske poslove, a da sa korisnikom usluga nije zaključilo pisani ugovor o angažovanju za vršenje detektivskih poslova (član 12. stav 1);

7) ako od korisnika usluga ne pribavi pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga (član 12. stav 3);

8) ako ne odbije zahtev korisnika za zaključenje ugovora za vršenje istražnih i detektivskih usluga kada ti poslovi nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor (član 12. stav 4);

9) ako o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja odmah ne obavesti policiju (član 16. stav 4);

10) ako ne evidentira u evidenciji izveštaj o upotrebi fizičke snage, gasnog spreja i vatrenog oružja ili isti ne dostavi na zahtev policije ili nadležnog javnog tužioca (član 16. stav 6);

11) ako na zahtev ovlašćenog policijskog službenika, u skladu sa odlukom suda ili zakonom kojim se uređuje krivični postupak, ne da na uvid sve evidencije i prikupljene dokaze sa kojima raspolaže (član 19. stav 1);

12) ako policijskom službeniku onemogući vršenje nadzora, ne stavi na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju i ne pruži sve potrebne podatke i obaveštenja (član 22. stav 4);

13) ako propisane evidencije ne vodi ili ih vodi na način koji nije propisan (član 28);

14) ako podatke koji su prikupljeni u vršenju posla koristi u svrhu za koju nisu prikupljeni ili ih ustupi trećim licima ili javno objavi (član 30. stav 1);

15) ako u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka u pisanom obliku, prikupljene podatke ne preda korisniku ili ih ne izbriše u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno ako ne uništi prikupljene podatke koje korisnik odbije da preuzme (član 30. stav 2);

16) ako u toku obavljanja i po prestanku obavljanja detektivske delatnosti, kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, ne čuva sve tajne podatke koje sazna u vršenju poslova (član 31);

17) ako ne čuva evidencije zaključenih ugovora sa korisnikom u propisanom vremenskom periodu (član 32).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 150.000 dinara. Za radnje iz stava 1. tač. 1), 2), 6) i 12) ovog člana, pored novčane kazne, pravnom licu može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine, a odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove, u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Član 34

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice: