top image


Da li privatni detektivi moraju da imaju licencu?


Da li privatni detektivi moraju da imaju licencu?

Kratak odgovor je Da, privatni detektivi u Srbiji moraju imati licencu koju izdaje MUP-a Srbije kako bi obavljali detektivske poslove. Za obavljanaje posla privatnog detektiva neophodno je polaganje stručnog ispita i dobijanje licence.


Licenca kako detektiva tako i detektivske agencije kako bi de vršili detektivski poslovi je obavezna i propisana Zakonom o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018).


Nažalost kao u u svakoj branši pa tako i u našoj u zadnjim godinama primetan je značajan broj „detektivskih agencija“ i „privatnih detektiva“ koje rade bez licence, odnosno popularno rečeno „na crno“. Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje vrši nadzor nad primenom Zakona o detektivima i radom detektivskih agencija, u zadnje vreme prima veći broj pritužbi građana koji se žale i imaju pritužbe na „detektivske usluge“ nelicenciranih detektivskih agencija, odnosno na nestručno postupanje osoba koje se oglašavaju na internetu kao privatni detektivi, a nemaju ni licencu za obavljanje detektivskih poslova, a ni neophodna znanja kako bi se bavile ovom delatnošću.


Prvo da razjasnimo neke pojmove šta je detektiv, samostalni detektiv, licenca i legitimacija.


Detektiv je fizičko lice koje je zaposleno u pravnom licu za detektivsku delatnost i koje ima licencu za obavljanje detektivskih poslova izdatu od MUP-a, pod uslovima iz Zakona o detektivskoj delatnosti.

Samostalni detektiv je detektiv koji samostalno obavlja detektivsku delatnost pod uslovima iz Zakona o detektivskoj delatnosti i registrovan je u skladu sa propisima kao preduzetnik i poseduje licencu MUP-a.

Licenca detektiva je rešenje kojim se fizičkim, pravnim licima i preduzetnicima koji ispunjavaju propisane uslove, dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti. Licencu za privatne detektive izdaje MUP.

Legitimacija detektiva je javna isprava za legitimisanje lica koja vrše detektivske poslove, izdaje je MUP.


Uslovi za dobijanje licence za privatne detektive


Licencu za privatne detektive izdaje Ministrastvo unutrašnjih poslova. MUP licencu za vršenje detektivskih poslova može izdati fizičkom licu:

1) koje je državljanin Republike Srbije;

1a) koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

2) koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine;

3) koje je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

4) koje je psihofizički sposobno za obavljanje detektivskih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

5) koje je savladalo program obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova koji sprovodi MUP;

6) koje je položilo stručni ispit za detektiva pred komisijom MUP-a.


Smatra se da lice koje ima pet godina radnog iskustva na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, poslovima odbrane, bezbednosno-obaveštajnim, na sudijskoj i tužilačkoj funkciji, kao i na stručnim poslovima u sudu ili javnom tužilaštvu, ispunjava uslov iz gore navedene tačke 5.


Obuka za privatne detektive


Obuku za privatne detektive kako je već rečeno vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova. Obuka se vrši u Nastavnom centru MUP-a Makiš u Beogradu i traje dve nedelje.


Način sprovođenja obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, program te obuke i osposobljavanja, način polaganja stručnog ispita za detektiva propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove.


Troškove sprovođenja obuke i osposobljavanja snosi lice koje polaže stručni ispit i iste uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije propisan za uplatu javnih prihoda.
Cena obuke за detektiva je oko 280 eura.


Izdavanje i oduzimanje licence detektiva


Zahtev za izdavanje licence podnosi se nadležnoj policijskoj upravi po mestu sedišta pravnog lica i preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica.

Uz zahtev se prilažu akti, uverenja, potvrde, izvodi, odnosno javne isprave kojima se dokazuje ispunjenost uslova da je lice savladalo program obuke i osposobljavanja i da je položilo stručni ispit za detektiva.

Licenca važi pet godina, nakon čega se može produžiti.

Licu kome istekne važenje licence, na njegov zahtev, izdaje se nova licenca pod uslovima za izdavanje licence utvrđenim zakonom.

Zahtev za izdavanje nove licence može se podneti najranije 45 dana pre isteka važeće licence.
O zahtevu se odlučuje rešenjem.

Rešenjem će se odbiti zahtev za izdavanje licence pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu ako ne ispunjava uslove propisane Zakonom o detektivskoj delatnosti.Pravnom licu ili preduzetniku za detektivsku delatnost će se rešenjem oduzeti licenca ako:

1) prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka;

2) ne počne da obavlja detektivsku delatnost u roku od tri meseca od dana konačnosti rešenja kojim se dozvoljava obavljanje detektivske delatnosti (licenca) ili prestane da obavlja detektivsku delatnost.

Detektivu će se rešenjem oduzeti licenca ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje licence ili se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih ili neistinitih podataka.


Legitimacija privatnog detektivaPrivatni detektiv prilikom vršenja poslova mora nositi legitimaciju i ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga koje mu je dao korisnik usluga, i dati ih na uvid ovlašćenim policijskim službenicima na njihov zahtev.

Detektivsku legitimaciju izdaje MUP Republike Srbije, na zahtev pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost.

Zahtev se podnosi nadležnoj policijskoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa detektivom, odnosno od dana obaveštavanja o licenci koja se izdaje preduzetniku koji samostalno obavlja detektivsku delatnost.Privatni detektiv je dužan da vrati legitimaciju MUP-u u roku od osam dana od:

1) dana prestanka radnog odnosa;

2) dana raspoređivanja na drugo radno mesto bez primene ovlašćenja;

3) dana prestanka važenja licence odnosno obaveštavanja o rešenju o oduzimanju licence;

4) dana brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata.

Ukoliko želite da postanete privatni detektiv više i detaljnije o Zakonu, licenci i uslovima za dobijanje licence i obuci pročitajte na linku MUP Detektivska delatnost.


Licencirani detektivi pružaju stručnost, poverenje i pravnu zaštitu kako bi zadovoljili potrebe klijenata na etičan i profesionalan način. Pre angažovanja privatnog detektiva ili detektivske agencije, provera licence je ključna kako bi se osiguralo da se dobije visokokvalitetna usluga koja je u skladu sa zakonima i standardima.

Da li privatni detektivi moraju da imaju licencu? - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.