top image

 

Zaštita podataka o ličnosti


Šta su podaci o ličnosti?


Prema važećem Zakonu, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta.


Pod „licem na koje se podaci odnose“ smatra se fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.


Koji je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti?


Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti razlikuje se od slučaja do slučaja. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) propisuje nekoliko osnova za obradu podataka o ličnosti, a koji od njih će biti primenjen u konkretnom slučaju zavisi od svrhe obrade podataka, načina obrade, da li je predmetna obrada dodatno regulisana posebnim zakonom itd.


Generalno, ovo su mogući pravni osnovi:


•    Slobodno dat pristanak lica na koje se podaci odnose;
•    Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;
•    Poštovanje pravnih obaveza nas kao rukovaoca;
•    Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
•    Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
•    Legitimni interes nas kao rukovaoca podacima.

Zaštita podataka o ličnosti

Obrada i zaštita podataka o ličnosti – detektivska agencija


Propisi kojima se uređuje obrada i zaštita informacija o ličnosti


Obradu i zaštitu podataka o ličnosti uređuje i Zakon o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018). Navest ćemo odredbe zakona o detektivskoj delatnosti koje se tiču obrade podataka o ličnosti.


Član 11. Zakona o detektivskoj delatnosti


Način prikupljanja podataka u toku vršenja detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova, mora biti u skladu sa ovim zakonom i drugim važećim propisima o vođenju postupaka i zaštiti podataka o ličnosti, kao i da podaci moraju biti prikupljeni u svrhu izvršenja ugovora.


Rukovaoci zbirki ličnih podataka prikupljenih u vršenju detektivskih poslova u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, su pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost, odnosno detektiv zaposlen kod pravnih lica i preduzetnika.


Način prikupljanja i obrade informacija


Član 17. Zakona o detektivskoj delatnosti


Detektiv može prikupljati i obrađivati podatke o drugim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja.


Detektiv je dužan da licu od koga prikuplja podatke, na njegov zahtev, pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla.


Obrada bez pristanka je dozvoljena u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.


Član 28. tačka 4.  Vođenje Evidencije o zbirkama ličnih podataka, koja sadrži:


(1) redni broj,
(2) naziv zbirke podataka, datum, osnov uspostavljanja zbirke podataka,
(3) ime i prezime rukovaoca zbirkom podataka, njegovu adresu prebivališta ili boravišta i broj telefona,
(4) način vođenja i korišćenja zbirke podataka,
(5) način čuvanja podataka,
(6) datum predaje podataka korisniku ili brisanja podataka, zapisnike o predaji ili zapisnike o brisanju ili uništenju podataka.


Član 29. Zakona o detektivskoj delatnosti


Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost nisu dužni da obrazuju i vode evidencije iz člana 28. stav 1. tačka 4) ovog zakona, odnosno da vrše obradu podataka:


1) koji se obrađuju isključivo u porodične i druge lične potrebe;
2) koji se obrađuju radi vođenja registara čije je vođenje zakonom propisano;
3) za zbirku podataka koju čine samo javno objavljeni podaci;
4) koji se odnose na lice čiji identitet nije određen, a rukovalac, obrađivač, odnosno korisnik nije ovlašćen da identitet odredi.


Evidenciju iz člana 28. stav 1. tačka 4) ovog zakona pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.


Zaštita podataka – Zakon o detektivskoj delatnosti


Član 30. Zakona o detektivskoj delatnosti


Podaci koji su prikupljeni u vršenju detektivske delatnosti, odnosno poslova mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako je drugačije propisano.


Ako je zbirka podataka uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pismenom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pismenog pristanka pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost obavezni su da podatke predaju korisniku ili ih brišu u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, a druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme, unište u roku od osam dana.


Član 31. Zakona o detektivskoj delatnosti


Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost, kao i zaposleni detektiv dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u vršenju poslova, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno.


Obaveza iz stava 1. ovog člana traje i po prestanku obavljanja delatnosti pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost, odnosno po prestanku radnog odnosa detektiva.


Član 32. Zakona o detektivskoj delatnosti


Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost dužni su da zaključene ugovore sa korisnikom čuvaju pet godina.


Dokumenta:


Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – pdf  
Zakon o detektivskoj delatnosti – pdf

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujumo - 100% Diskretno

 

 

 

licencirana detektivska agencija

Detektivske usluge

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
provera vernosti partnera detektiv

 

Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
diskretan nadzor lica detektiv

 

Vraćanje obrisanih podataka sa mobilnog telefona Android OS i iOS fotografija. Vraćanje snimaka, sms poruka, listing poziva, kontakata,  aplikacije Viber, WhatsApp, Messingera
forenzika mobilnih telefona

 

Jedini u Srbiji posedujemo program za otkrivanje i uklanjanje špijunskih softvera ugrađenih u mobilne telephone. Sumnjate da Vam se prisluškuje mobilni telefon?
otkrivanje spijunskih softvera

 

Otkrivanje skrivenih prislušnih uređaja, skrivenih bubica i mikrokamera u vašem stanu, kancelariji ili automobile. Sumnjate da Vas prisluškuju?
protiv prislusni pregled prostorija

 

Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
poligraf testiranje beograd