Sertifikati i licence detektivska agencija Seguridad

Zaštita podataka o ličnosti


Šta su podaci o ličnosti

Prema važećem Zakonu, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pod „licem na koje se podaci odnose“ smatra se fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Koji je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti razlikuje se od slučaja do slučaja. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) propisuje nekoliko osnova za obradu podataka o ličnosti, a koji od njih će biti primenjen u konkretnom slučaju zavisi od svrhe obrade podataka, načina obrade, da li je predmetna obrada dodatno regulisana posebnim zakonom itd.

Generalno, ovo su mogući pravni osnovi za obradu podataka o ličnosti:

  • Slobodno dat pristanak lica na koje se podaci odnose;
  • Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;
  • Poštovanje pravnih obaveza nas kao rukovaoca;
  • Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
  • Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
  • Legitimni interes nas kao rukovaoca podacima.

Obrada i zaštita podataka o ličnosti – detektivska agencija


Propisi kojima se uređuje obrada i zaštita podataka o ličnosti

Obradu i zaštitu podataka o ličnosti uređuje i Zakon o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018). Navest ćemo odredbe zakona o detektivskoj delatnosti koje se tiču obrade podataka o ličnosti.

Član 11. Zakona o detektivskoj delatnosti

Način prikupljanja podataka u toku vršenja detektivske delatnosti, odnosno detektivskih poslova, mora biti u skladu sa ovim zakonom i drugim važećim propisima o vođenju postupaka i zaštiti podataka o ličnosti, kao i da podaci moraju biti prikupljeni u svrhu izvršenja ugovora.

Rukovaoci zbirki ličnih podataka prikupljenih u vršenju detektivskih poslova u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, su pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost, odnosno detektiv zaposlen kod pravnih lica i preduzetnika.

Način prikupljanja i obrade podataka

Član 17. Zakona o detektivskoj delatnosti

Detektiv može prikupljati i obrađivati podatke o drugim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Detektiv je dužan da licu od koga prikuplja podatke, na njegov zahtev, pokaže detektivsku legitimaciju i ovlašćenje za vršenje posla.

Obrada bez pristanka je dozvoljena u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 28. tačka 4. Vođenje Evidencije o zbirkama ličnih podataka, koja sadrži:

(1) redni broj,

(2) naziv zbirke podataka, datum, osnov uspostavljanja zbirke podataka,

(3) ime i prezime rukovaoca zbirkom podataka, njegovu adresu prebivališta ili boravišta i broj telefona,

(4) način vođenja i korišćenja zbirke podataka,

(5) način čuvanja podataka,

(6) datum predaje podataka korisniku ili brisanja podataka, zapisnike o predaji ili zapisnike o brisanju ili uništenju podataka.


Član 29. Zakona o detektivskoj delatnosti

Pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost nisu dužni da obrazuju i vode evidencije iz člana 28. stav 1. tačka 4) ovog zakona, odnosno da vrše obradu podataka:

1) koji se obrađuju isključivo u porodične i druge lične potrebe;

2) koji se obrađuju radi vođenja registara čije je vođenje zakonom propisano;

3) za zbirku podataka koju čine samo javno objavljeni podaci;

4) koji se odnose na lice čiji identitet nije određen, a rukovalac, obrađivač, odnosno korisnik nije ovlašćen da identitet odredi.

Evidenciju iz člana 28. stav 1. tačka 4) ovog zakona pravna lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnici za detektivsku delatnost vode u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Zaštita podataka – Zakon o detektivskoj delatnosti


Član 30. Zakona o detektivskoj delatnosti

Podaci koji su prikupljeni u vršenju detektivske delatnosti, odnosno poslova mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i ne mogu se ustupati trećim licima ili javno objavljivati, osim ako je drugačije propisano.

Ako je zbirka podataka uspostavljena ugovorom, ili na osnovu pristanka u pismenom obliku, u slučaju ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pismenog pristanka pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost obavezni su da podatke predaju korisniku ili ih brišu u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, odnosno povlačenja pristanka, a druge podatke koji nisu od značaja ili koje korisnik odbije da preuzme, unište u roku od osam dana.

Član 31. Zakona o detektivskoj delatnosti

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost, kao i zaposleni detektiv dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u vršenju poslova, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno.

Obaveza iz stava 1. ovog člana traje i po prestanku obavljanja delatnosti pravnog lica za detektivsku delatnost ili preduzetnika za detektivsku delatnost, odnosno po prestanku radnog odnosa detektiva.

Član 32. Zakona o detektivskoj delatnosti

Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost dužni su da zaključene ugovore sa korisnikom čuvaju pet godina.


Dokumenta:


Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – pdf


Zakon o detektivima – pdf

PRIVATNI DETEKTIV

Zakon o detektivskoj delatnosti

Zakon o detektivskoj delatnosti - Detektivsku delatnost u Srbiji mogu da obavljaju pravno lice i preduzetnik za detektivsku delatnost. Ovim zakonom uređuje se rad pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koji vrše poslove iz oblasti delatnosti pružanja detektivskih usluga...

Istražujemo – Pronalazimo – Dokazujemo - 100% Diskretno

Kompleksne istrage, nadzor i kontrola zaposlenih, provera bolovanja zaposlenih, forenzika telefona i računara, bezbednosni konsalting, poligrafsko ispitivanje zaposlenih...

Besplatne konsultacije!

Usluge na teritoriji cele Srbije

Dostupni smo za kontakt 24/7

O nama

Detektivska agencija Seguridad d.o.o. Beograd je prva srpska detektivska agencija koja je ispunila najviše ISO standarde za obavljanje detektivske delatnosti u Republici Srbiji. Privatni detektivi licencirani od MUP-a Srbije.


DMCA Protected

©2024 Seguridad Beograd. Sva prava zadržana.

Scroll to Top