top image


Da li privatni detektivi imaju policijska ovlašćenja?


Da li privatni detektivi imaju policijska ovlašćenja?

Pitanje policijskih ovlašćenja privatnih detektiva često budi radoznalost ali i zabrinutost. U savremenom društvu gde su privatnost i sigurnost ključni, važno je razumeti granice i prava privatnih detektiva u odnosu na policijske snage. U ovom postu rešavamo mit da li privatni detektivi imaju policijska ovlašćenja, kako funkcionišu, i šta to znači za klijente koji žele koristiti njihove usluge.

Za obavljanje posla privatnog detektiva neophodno je polaganje stručnog ispita i dobijanje Licence MUP-a Srbije. Privatnim detektivima je omogućeno da pristupaju određenim bazama podataka i arhivama kako bi utvrdili nečije prebivalište, vlasništvo nad pokretnim i nepokretnom imovinom, polisama osiguranja, provere bolovanje zaposlenih i sl.

Kao i policajci privatni detektivi imaju ovlašćenja za upotrebu vatrenog oružja i fizičke snage.


Da li detektivi imaju policijska ovlašćenja ili ne?Kratak odgovor je „Ne“ — privatni detektivi nemaju policijska ovlašćenja. Privatni detektivi su nezavisni profesionalci angažovani od strane klijenata za pružanje detektivskih usluga. Policijski službenici, s druge strane, rade za državne upravu i imaju ovlašćenja utemeljena na posebnim zakonima.

Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje detektivske delatnosti, odnosno fizička lica koja se zapošljavaju radi obavljanja detektivskih poslova ne mogu vršiti poslove koji su u isključivoj nadležnosti državnih organa (MUP, BIA...) i primenjivati operativne metode i sredstva, odnosno operativno-tehnička sredstva i metode koje nadležni organi vrše, odnosno primenjuju na osnovu posebnih propisa.

Postoje, međutim, neki nazovi „detektivi“ koji vole da koriste neke značke policijskih sindikata ili udruženja i tako, nažalost, ostavljaju utisk da su predstavnici zakona. U stvari, po Zakonu o detektivskoj delatnosti, nezakonito je da privatni detektiv nosi značku, nosi uniformu ili koristi bilo koji logo koji bi mogao da implicira da je privatni detektiv ustvari državni, službeni zvaničnik.
Privatni detektivi, licencirani, poseduju isključivo legitimacije izdate od MUP-a Srbije. (slika ispod)


Ovlašćenja privatnih detektiva: Šta mogu da rade a šta nePrivatni detektivi imaju svoja specifična ovlašćenja koja su često ograničena u odnosu na policijske službenike. Oni mogu ukratko:

•    Vršiti razna istraživanja
•    Pratiti aktivnosti osoba
•    Prikupljati informacije i dokaze

Međutim, detektivi ne smeju da:

•    Uzimaju pravdu u svoje ruke
•    Ulaze u privatan posed
•    Pristupaju ograničenim informacijama


Dakle... šta radi privatni detektiv ?


Privatni detektiv rikuplja podatke o nestalim licima i licima koja se na primer kriju, prikuplja podatke o nestalim predmetima, ukradenim predmetima, o zaštiti intelektualne i industrijske svojine, o određenim situacijama kada su neka lica nanela štetu nekim drugim licima, vrši nadzor lica i sl.


Privatnog detektiva ili detektivsku agenciju obično angažuju preduzeća, advokatske firme ili pojedinci kako bi dobili specifične informacije zasnovane na činjenicama koje će im pomoći da donesu odluku na osnovu tih informacija. Detektivi pomažu klijentima da pronađu činjenice, identifikuju rizike, obezbede bezbrižnost i da vide širu sliku.


Kako privatni detektivi pronalaze informacije ?


Privatni detektivi koriste različite izvore, uključujući javne izvore informacija, istražne baze podataka, sudske spise, neke državne baze podataka, nadzor i podatke dobijene od ljudi, da bi dobili informacije o pojedinostima.


Zakoni i regulative koji kontrolišu rad privatnih detektiva


Vreme u kojem je detektivskim poslom mogao da se bavi ko je hteo i kako je hteo, je prošlo.

Privatni detektivi su podložni zakonima i regulativama u Republici Srbiji. Zakon o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 87/2018) regulišu njihova ovlašćenja da koriste određene metode istraživanja i šta mogu da prikupljaju od informacija kao dokaze.

Kontrolu nad radom detektivskih agencija i samostalnih privatnih detektiva vrši policija, MUP.


Prednosti i ograničenja saradnje sa privatnim detektivima


Prednosti angažovanja privatnih detektiva uključuju veću pažnju posvećenu slučaju, prilagodljivost i diskreciju. Međutim, ograničenja uključuju manja ovlašćenja i potencijalnu osetljivost na zakonske i etičke prepreke.


Zaključak


Važno je razumeti da privatni detektivi nemaju ista ovlašćenja kao policijski službenici. Oni pružaju korisne usluge istraživanja, ali postoje jasna ograničenja u vezi sa metodama i ovlašćenjima.

Klijenti treba da budu svesni ovih razlika i pažljivo odaberu detektivsku agenciju ili privatnog detektiva koji će zadovoljiti njihove potrebe u okvirima zakona. Ako se pravilno koriste, usluge privatnih detektiva mogu biti dragocene u otkrivanju istine i zaštiti interesa klijenata.

Da li privatni detektivi imaju policijska ovlašćenja? - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.