top image


Etički kodeks privatnih detektiva temelj integriteta i profesionalizma


Etički kodeks privatnih detektiva: temelj integriteta i profesionalizma

U svetu privatne detektivske profesije, etičko ponašanje ima ključan značaj. Privatni detektivi igraju važnu ulogu u otkrivanju istine i prikupljanju informacija za različite klijente. Pridržavanje etičkog kodeksa osigurava da njihovi poslovi budu zakoniti, odgovorni i pošteni.


U ovom članku, istražujemo važnost etičkog kodeksa privatnih detektiva i kako on usmerava privatne detektive i detektivske agencije da održe najviše standarde u svom radu.


Etički kodeks privatnih detektiva definiše moralne principe i standarde koji usmeravaju ponašanje privatnih detektiva. On osigurava da njihovi poslovi i usluge budu u skladu sa zakonom, etičkim normama i profesionalnom praksom.


Osnovni principi etike detektiva obično uključuju iskrenost, integritet, profesionalizam, poverljivost i poštovanje zakona.


U Srbije je etički kodeks privatnih detektiva i detektivskih agencija donelo Udruženje privatnih detektiva 2017. godine.


Donošenje Kodeksa detektivske etike u Republici Srbiji  je u nameri da se stvore pretpostavke, da nakon usvajanja Zakona o detektvskoj delatnosti, krene intenzivniji, i na pravnim osnovama zasnovan napredak i razvoj detektivske delatnosti, koje joj pripada u novom bezbednosnom okviru u Republici Srbiji.

Kodeks ponašanja pripadnika detektivske profesije, sadrži osnovne standarde profesionalizma i kvaliteta usluga, koje treba da pružaju sva pravna lica i preduzetnici za detektivsku delatnost i zaposleni detektivi.

Kodeks detektivske etike u Srbiji, utvrđuje etičke standarde i pravila ponašanja po kojima će se, u svom profesionalnom delovanju, ponašati svi detektivi u Republici Srbiji, pri čemu će se pridržavati načela slobode i profesionalonog rada i čuvanja ugleda detektivske profesije.

Pravila i standardi Kodeksa, odnose se pre svega na privatne detektive, ali i na ostale zaposlene u detektivskim agencijama. Privatni detektivi obavljaju poslove nezavisno, bez spoljašnjih uticaja, pritisaka, nagovora i bez uticaja političkih stranaka.

Zaposleni u detektivskim agencijama u obavljanju svojih poslova dužni su pridržavati se odredaba Kodeksa detektiva. U skladu Kodeksom, zaposleni u detektivskim agencijama primenjuju etičke standarde i pravila ponašanja u međusobnim odnosima sa drugim detektivima, u odnosu prema radnim zadacima, prema poslovnim partnerima i prema korisnicima usluga.


Etički standardi i pravila ponašanja detektivaU vršenju poslova privatni detektivi su dužni poštovati integritet i dostojanstvo korisnika usluga, ali i ostalih građana, i omogućiti im ostvarivanje njihovih prava bez bilo kakve diskriminacije.

Detektiv je dužan savesno ispunjavati dužnosti koje proizilaze iz detektivskog poziva i čuvati ugled i dostojanstvo pri obavljanju poziva i u privatnom životu.

Detektivi su dužni da podstiču profesionalnu saradnju i da poslove u detektivskim agencijama vrše odgovorno, savesno, i profesionalno ispunjavaju obaveze prema korisnicima usluga, ali i drugim detektivima.

U svom delovanju, privatni detektivi se moraju pridržavati načela zakonitosti, objektivnosti, nepristrasnosti, korektnosti, ekonomičnosti, humanosti i da čuvaju ljudsko dostojanstvo.


Neetičko ponašanje privatnih detektivaNeetičkim ponašanjem detektiva, naročito se smatra sledeće:

• obavljanje poslova bez licence, ovlašćenja ili ugovora;
• neprofesionalno ili nestručno obavljanje detektivskih poslova;
• nanošenje štete korisniku usluge ili trećim licima;
• odavanje podataka ili neovlašćeno davanje podataka trećim licima;


Odnos prema poslovnim partnerima i korisicima uslugaU odnosu prema poslovnim partnerima, a naročito prema korisnicima usluga, detektivi su dužni da: postupaju profesionalno, nepristrasno i pristojno; blagovremeno, jasno i tačno da pružaju informacije u skladu sa zakonskim i drugim aktima; savetuju, podučavaju i pružaju stručnu pomoć i mišljenja.


Postupak u slučaju nepoštovanja etičkog kodeksa detektivaPrijavu na ponašanje koje nije u skladu sa Kodeksom detektiva mogu podneti korisnici usluga, zaposleni u detektivskoj agenciji i treća lica pisanim putem u roku od 60 dana od dana kada je to ponašanje uočeno.

Prijava koja se odnosi na ponašanje detektiva i drugih zaposlenih u agenciji, uključujući i rukovodioca agencije, podnosi se Opštem udruženju detektiva Srbije.


Etički kodeks za privatne detektive i detektivske agencije služi kao kompas koji vodi stručnjake kroz složenosti njihovog posla. Održavanje etičkih standarda osigurava da se istrage obavljaju sa integritetom, odgovornošću i poštovanjem prema svim uključenim stranama.

Pridržavanje etičkog kodeksa unapređuje reputaciju detektiva i agencija, odnose sa klijentima i ukupni profesionalizam u detektivskoj profesiji. Detektivska agencija Seguridad doo Beograd u svom radu postupa u skladu sa usvojenim etičkim kodeksom detektiva u Srbiji.

Etički kodeks privatnih detektiva temelj integriteta i profesionalizma - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.