top image


Želiš da budeš detektiv: licenca za privatnog detektiva


Želiš da budeš detektiv: licenca za privatnog detektiva

Sanjate o uzbuđenju istraživanja, rešavanja misterija i razotkrivanja tajni? Karijera privatnog detektiva može ispuniti te ambicije. Međutim, da biste postali profesionalni licencirani detektiv, neophodno je razumeti proces dobijanja licence i ispunjenje zakonskih zahteva. U ovom članku, istražujemo put do dobijanja licence za privatnog detektiva i ključne korake za izgradnju uspešne karijere.


Prvi korak ka dobijanju licence za privatnog detektiva je prijava na obuku za detektive koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.


Pravo prijave na obuku za detektive imaju kandidati koji su:


•    državljani Republike Srbije,
•    imaju prijavljeno prebivalištena teritoriji Republike Srbije,
•    nivo obrazovanja – najmanje visoka stručna sprema.

MUP dva puta godišnje, u prvoj i u drugoj polovini godine, organizuje termine za stručnu obuku kandidata za privatne detektive. Cena obuke je oko 280 eura.


Nakon završene obuke polaže se stručni ispit za privatnog detektiva pred komisijom MUP-a. Stručni ispit za detektiva sastoji se iz usmene provere znanja kandidata koji izvlači po jedno ispitno pitanje iz tri oblasti.

Nakon dobijanja Uverenja o položenom stručnom ispitu za detektiva podnosi se zahtev MUP-u za dobijanje licence za rad u detektivskoj delatnosti.


Uslovi za dobijanje licence privatnog detektiva


Licencu za privatne detektive izdaje Ministrastvo unutrašnjih poslova. MUP licencu za vršenje detektivskih poslova može izdati fizičkom licu:

1) koje je državljanin Republike Srbije;

1a) koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

2) koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje

3) koje je prošlo odgovarajuću bezbednosnu proveru;

4) koje je psihofizički sposobno za obavljanje detektivskih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

5) koje je savladalo program obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova koji sprovodi MUP;

6) koje je položilo stručni ispit za detektiva pred komisijom MUP-a.

Izdavanje licence za privatnog detektiva   H2

Zahtev za izdavanje licence podnosi se nadležnoj policijskoj upravi po mestu sedišta pravnog lica i preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica.

Uz zahtev se prilažu akti, uverenja, potvrde, izvodi, odnosno javne isprave kojima se dokazuje ispunjenost uslova da je lice savladalo program obuke i osposobljavanja i da je položilo stručni ispit za detektiva.


Licenca za detektiva važi pet godina, nakon čega se može produžiti.


Posao privatnog detektiva


Nakon dobijanja licence privatni detektiv može samostalno obaljati delatnost kao privatni detektiv preduzetnik ili otvoriti preduzeće sa najmanje dva zaposlena licencirana detektiva, ili ukoliko želi može se zaposliti u nekoj od detektivskih agencija u Srbiji.


Licenca potvrđuje da imate potrebne veštine i znanje za obavljanje detektivskog posla. To povećava poverenje klijenata i priznanje vaše stručnosti.


Dobijanje licence za privatnog detektiva nije samo formalnost, već ključni korak ka profesionalizmu i priznavanju. To zahteva obuku, ispunjavanje zakonskih zahteva i usvajanje etičkih standarda. Licenciranje vas priprema za izazove i mogućnosti detektivske karijere, omogućavajući vam da pratite svoje strasti i ostvarite svoje ambicije u svetu istrage.


I na kraju, licenca za privatnog detektiva je ključ za legalno i profesionalno obavljanje detektivskog posla u Srbiji.

Želiš da budeš detektiv: licenca za privatnog detektiva - Blog Vesti

 

Sumnjate u vernost partnera? Za Vas otkrivamo da li postoji preljuba. Detektivska Agencija Seguridad potpuno diskretno obavlja usluge za fizička lica, utvrđujemo sve potrebne činjenice.
Diskretni nadzor spada u naše usluge za fizička lica. Primenjuje se prema bračnim partnerima, deci, licima koja se kriju, koja su Vam načinila štetu, kao i prema mestu, objektu ili prostoru koje je predmet istrage.
Poligrafsko ispitivanje Detektivska Agencija Seguridad Beograd utvrđivanje istine kod porodičnih problema, krađa, sumnji na preljubu, za pravna lica poligrafsko testiranje zaposlenih i kandidata za posao.
Da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, korišćenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte.
Promene ponašanja, promene društva i sumnjate da je Vaše dete ili neko u porodici član neke sekte, mi Vam možemo pomoći i otkriti da li je to istina. Informacija je moć Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Promena ponašanja i raspoloženja, sumnjate da se dete drogira i želite to da proverite ili ustanovite istinitost sumnji, obratite nam se. Imamo visoku reputaciju za obavljanje posla.
Ukoliko ste Vi izloženi pretnjama i ucenama ili neko od članova Vaše porodice i bližnjih, obratite nam se za savet i pomoć u rešavanju istih.  Detektivska Agencija Seguridad Beograd diskretne i profesionalne usluge.
O nekoj određenoj osobi, poslovnom saradniku, o konkurenciji, o mestima gde Vam se kreću deca i sa kim se druže, da li Vam partner ili supružnik zaista govori istinu.
Želite da budete sigurni sa kim ćete biti u braku? Detektivska Agencija Seguridad proverava istinitost podataka, eventualna kriminalna prošlost, sklonosti, eventualni poroci.
Provera finansijskog stanja fizičkih i pravnih lica bilo da je došlo do finansijskih problema i manjka sredstava ili dodatnih priliva novca. Provera vlasništva pokretne i nepokretne imovine.
Detektivska Agencija Seguridad otkrivanje prisluškivanja, Protivprislušni pregled poslovnog prostora, stana i auta, pronalaženje i uklanjanje skrivenih kamera i prisluškivača.
Usluge za pravna lica, provere fizičkih lica, lažnih bolovanja, istraga nelojalne konkurencije, provera podataka, imovine i solventnosti firme.
Zloupotrebe bolovanja spadaju u stavku Povrede radnih obaveza, provera lažnih bolovanja i provera zloupotrebe bolovanja zaposlenih  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Da li postoji istorija problema sa zakonom? Ispitivanje boniteta i poslovanja poslovnih partnera. U kakvom se finansijskom stanju nalazi?  Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Kako biste otklonili prisutne i potencijalne pretnje i adekvatno odgovorili zahtevima tržišta, Detektivska Agencija Seguridad Beograd Vam nudi profesionalne usluge bezbednosnog konsaltinga.
Istražujemo prevare u osiguranju, fizičke povrede, povrede na radu, osiguranje vozila, podmetanje požara u poslovnim prostorijama, uništavanje sopstvene imovine usluge Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Usluge za pravna lica pribavljanje dokaza u predkrivičnom i krivičnom postupku, pribavljanje dokaza prilikom razvoda braka, imovinsko pravni odnosi Detektivska Agencija Seguridad Beograd.
Detektivska Agencija Seguridad Beograd provera biografskih podataka – CV, Provera referenci kandidata i diploma, bezbednosna provera prikupljanje i analiza podataka.
U cilju otkrivanja kao i prevencije mogućih prevara i pronevera od strane Vaših zaposlenih vršimo proveru bolovanja i sve suprotno ugovornim obavezama.
Usluge za pravna lica, lakše i teže povrede radnih obaveza i dužnosti, neblagovremen dolazak na posao.
Izloženost turbulentnom okruženju i porastu broja različitih kriminalnih aktivnosti na svim poljima neretko zahteva angažovanje privatnog detektiva u istraživanju problema uznemiravanja i anonimnih pretnjie.
Sve češće pitanje sa kojim se susreću kupci nekretnina tiče se pitanja legalnosti vlasništva pre same kupovine.
Pronalaženje lica koja se kriju izazov je za privatne detektive jer su različiti motivi zbog kojih se lica kriju.
Detektivska Agencija Seguridad pruža svojim klijentima mogućnost pronalaženja lica koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu.
U vreme kada su informacije sve važniji resurs, a poslovanje i svakodnevni život se odvija online, zaštita podataka i sredstava za obradu podataka treba da obuhvati mere koje će pomoći otkrivanju zlonamernih elektronskih sredstava i nanošenja štete.
Istraživanje aktivnosti poslovanja drugih kompanija i poslovnih partnera predstavlja jedno od značajnijih pitanja kome se danas posvećuje pažnja.
Privatna detektivska agencija Seguridad pruža mogućnost otkrivanja prevara, unutrašnjih krađa i odavanja poslovnih tajni.
Privatna detektivska agencija Seguridad se može uključiti za potrebe nadzora i kontrole zaposlenih od strane pravnih lica kada postoji osnovana sumnja da zaposleni, članovi upravnog odbora ili poslovni partneri postupaju protivno Ugovoru o radu i Pravilniku kojim se bliže definišu uslovi poslovanja.
Provera pokretne i nepokretne imovine je sve češće tražena usluga kod detektivske agencije Seguridad.